Dolar (USD)
17.9331
Euro (EUR)
18.4099
Gram Altın
1039.38
BIST 100
2864.25
02:17 İMSAK'A
KALAN SÜRE

21 Kasım 2013

FİTNELERDEN ELİNİZİ ÇEKTİĞİNİZ GİBİ Dİ\u00acLİ\u00acNİ\u00acZİ DE ÇE\u00acKİN

İbu00adni Ömer'den:

u2013 Fitu00adneu00adler(e kau00adrışu00admak) dan sau00adkıu00adnın. Fitu00adneu00adleu00adre dilu00adle kau00adrışu00admak da, kıu00adlıçu00adla (siu00adlahu00adla) kau00adrışu00admak giu00adbiu00addir.

(İbu00adni Mau00adce/Fiu00adten 12; Cau00admiu00adusu00adsau00adgu00eer, 2907)

İnu00adsan diu00adliyu00adle, veu00adya eliyu00adle (siu00adlahu00adla) fitu00adneu00adleu00adre kau00adrışu00admaku00adtan, kavu00adgau00adlau00adra buu00adlaşu00admaku00adtan uzak duru00admau00adlıu00addır. Hatu00adta bau00adzan fitu00adneu00adye dilu00adle giru00admek, fiu00adilen giru00admeku00adten dau00adha köu00adtü neu00adtiu00adceu00adler, yıu00adkıu00adcı sou00adnuçu00adlar veu00adreu00adbiu00adlir. O halu00adde, her yeru00adde ve her zau00admanu00adda, fitu00adneu00adden uzak duru00admak geu00adreku00adliu00addir. Fitu00adneu00adnin içinu00adde sevu00addiku00adleu00adriu00admiu00adzin yer alu00admau00adsı biu00adle, biu00adzim fitu00adneu00adye buu00adlaşu00admau00admıu00adza seu00adbep olu00admau00admau00adlıu00addır.

* * *

Topu00adlumu00adda anaru00adşi ve kau00ados çıku00admau00adsı; güu00advenu00adsizu00adlik ve huu00adzuru00adsuzu00adluk oru00adtau00admı oluşu00admau00adsı; ölümu00adleu00adrin, ölu00addüru00admeu00adleu00adrin çou00adğalu00admau00adsı; biu00adreyu00adsel ilişu00adkiu00adleu00adrin bou00adzuu00adlup sayu00adgıu00adnın, sevu00adgiu00adnin, yaru00addımu00adlaşu00admau00adnın oru00adtau00addan kalu00admau00adsı; inu00adsanu00adlau00adrın böu00adlüu00adnüp paru00adçau00adlanu00admau00adlau00adrı ve biru00adbiru00adleu00adriu00adnin kuu00adyuu00adlau00adrıu00adnı kau00adzar, gözu00adleu00adriu00adni oyar hau00adle gelu00admeu00adleu00adri; tüm bunu00adlar giu00adbi topu00adluu00admu saru00adsan her geu00adlişu00adme, her olay, her olu00adgu fitu00adne tau00adnıu00admı içiu00adne giu00adrer.

Bir topu00adlum için en büu00adyük tehu00adliu00adke, o topu00adlumu00adda fitu00adneu00adleu00adrin çıku00admau00adsıu00addır. Bu fitu00adneu00adler, iş hau00adyau00adtınu00adda olau00adbiu00adlir, aiu00adle hau00adyau00adtınu00adda olau00adbiu00adlir, ekou00adnou00admik alanu00adda olau00adbiu00adlir, ahu00adlak ve eğiu00adtimu00adde, inanç ve moral deu00adğeru00adleru00adde oru00adtau00adya çıu00adkau00adbiu00adlir. Fitu00adneu00adleu00adrin her türu00adlüu00adsü, kau00adçıu00adnılu00admau00adsı geu00adreu00adken, uzak duu00adrulu00admau00adsı icab eden büu00adyük bir beu00adlau00addır. Fitu00adneu00adnin meyu00addau00adna geu00adtiru00addiu00adği yıu00adkıu00adcı, you00adkeu00addiu00adci etu00adkiu00adleru00adden dou00adlau00adyı Peyu00adgamu00adbeu00adriu00admiz, mü'minu00adleu00adre fitu00adneu00adleu00adre karu00adşı şidu00addetu00adle uyau00adrıu00adda buu00adlunu00admuşu00adtur. Fitu00adne ateu00adşiu00adni yaku00admau00adyı, başu00adlatu00admau00adyı, süru00admeu00adsi yöu00adnünu00adde desu00adtek veru00admeu00adyi, yaru00addım ve yau00adtaku00adlık yapu00admau00adyı, bedu00addua ve lau00adnetu00adle karu00adşıu00adlau00admışu00adtır.

Peyu00adgamu00adbeu00adriu00admiz, bilu00adhasu00adsa ahir zau00admanu00adda, yau00adni kıu00adyau00admeu00adte yau00adkın döu00adnemu00adde, çok büu00adyük fitu00adneu00adleu00adrin yau00adşau00adnau00adcau00adğıu00adnı hau00adber veru00admişu00adtir. Topu00adlum, o döu00adnemu00adde her an yeu00adni skanu00addalu00adlaru00adla saru00adsıu00adlau00adcak; akıl duru00adduu00adran, duu00addak uçuku00adlau00adtan olayu00adlar yau00adşau00adnau00adcaku00adtır. Kan akıtu00admau00adlar, adam ölu00addüru00admeu00adler ziru00adve yau00adpau00adcaku00adtır. Ne ölu00addüu00adren ne için ölu00addüru00addüu00adğüu00adnü, ne de ölen ne için ölu00addüu00adğüu00adnü biu00adleu00adceku00adtir. Ahir zau00adman fitu00adneu00adleu00adriu00adnin en beu00adliru00adgin özelu00adliu00adği, ölu00addüru00adme olayu00adlau00adrıu00adnın çou00adğalu00admau00adsıu00addır. Bu ciu00adnau00adyetu00adleu00adrin pek çou00adğu da fau00adil-i meçu00adhul kau00adlau00adcaku00adtır.

Fitu00adneu00adler, her deu00adviru00adde ve her döu00adnemu00adde, hanu00adgi alanu00adda oru00adtau00adya çıu00adkaru00adsa çıku00adsın, mü'minu00adler onu00addan uzak duru00admau00adya çau00adlıu00adşıru00adlar. Ne elu00adleu00adriyu00adle ne de dilu00adleu00adriyu00adle, fitu00adneu00adnin içinu00adde, kıu00adyıu00adsınu00adda, buu00adcau00adğınu00adda yer alu00admau00admau00adya gayu00adret ederu00adler

Fitu00adneu00adden fiu00adilen uzak duru00admak, fitu00adneu00adden kou00adrunu00admak için yeu00adteru00adli deu00adğilu00addir. Fitu00adneu00adyi bau00adhis kou00adnuu00adsu biu00adle yapu00admau00admak, hiç günu00addeu00admiu00adne alu00admau00admak, zihu00adnen dau00adhi meşu00adgul olu00admau00admak, eliu00adni kou00adruu00adduu00adğu giu00adbi diu00adliu00adni de fitu00adneu00adden çeku00admek geu00adreku00admeku00adteu00addir.

Niu00adteu00adkim, İsu00adlam alimu00adleu00adri, asu00adhap ve tau00adbiu00adin devu00adrinu00adde müsu00adlüu00admanu00adlar arau00adsınu00adda ceu00adreu00adyan eden kanu00adlı fitu00adneu00adleu00adri kou00adnuşu00admaku00adtan, anu00adlatu00admaku00adtan biu00adle uzak duru00admuşu00adlaru00addır.

"Alu00adlah elu00adleu00adriu00admiu00adzi, o fitu00adneu00adleu00adre buu00adlaşu00admaku00adtan kou00adruu00addu, teu00admiz tutu00adtu. Öyu00adleyu00adse biz de dilu00adleu00adriu00admiu00adzi o hau00addiu00adseu00adleu00adri kou00adnu edeu00adrek kiru00adletu00admeku00adten sau00adkınu00admau00adlıu00adyız." deu00admişu00adleru00addir.

Bu düsu00adtur, her deu00adviru00adde, müsu00adlüu00admanu00adlau00adrın oru00adtak tavu00adrı olu00admau00adlı; mü'minu00adler elu00adleu00adriu00adni de, dilu00adleu00adriu00adni de her türu00adlü kiru00adli, kinu00adli, kanu00adlı olayu00adlaru00addan çeku00admeu00adliu00addiru00adler.